Cazierul fiscal

Cazier Fiscal

Cazierul fiscal este reglementat prin O.G. nr. 39/2015, Legea nr. 346/2018 si Legea nr. 241/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Ce este cazierul fiscal?

Conform cu art. 1 din O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal,

Cazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidență și urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile și financiare de către contribuabili, în care se ține evidența persoanelor fizice, juridice și a entităților fără personalitate juridică care au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale și de cele care privesc disciplina financiară, stabilite potrivit art. 4 alin. (3).

Mai pe înțelesul nostru, a oamenilor de rând, cazierul fiscal este un registru unde sunt înscrise și evidențiate toate faptele sancționate de legile fiscale, contabile, vamale și cele ce privesc disciplina financiara comise de catre persoanelor fizice, ale firmelor și a entităților fără organizare juridică, cum ar fi PFA-urilor, II-urilor, IF-urilor, PFI-urile, ONG-urile, etc. Și anume, modul prin care statul și instituțiile acestuia monitorizează fiscal toti contribuabilii.

Ce fel de fapte conține cazierul fiscal?

Lista cu faptele care constituie infractiuni potrivit cu art. 4 din OG nr. 39/2015, și Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificăroile ulterioare, o poti găsi aici

Art. 4: Înscrierea în cazierul fiscal şi transmiterea informaţiilor între instituţii

 1. În cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice şi al entităţilor fără personalitate juridică se înscriu informaţii privind faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară.
 2. Prin excepţie de la prevederile alin. (1), faptele sancţionate contravenţional cu avertisment nu se înscriu în cazierul fiscal.
 3. Faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al persoanelor şi entităţilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.
 4. În cazierul fiscal se înscriu şi informaţii din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivităţii fiscale, după cum urmează:
  1. atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, emisă în condiţiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situaţia în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiţie;
  2. atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvenţă, pronunţată prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru creanţele care fac parte din pasivul debitorului şi sunt administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
  3. inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, cu excepţia inactivităţii fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, prevăzută în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
 5. Inactivitatea fiscală prevăzută la alin. (4) lit. c) se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică declarate inactivă, cât şi al reprezentanţilor legali sau reprezentanţilor desemnaţi ai acestora.
 6. Înscrierea inactivităţii fiscale se face în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali ai persoanei juridice, precum şi al reprezentanţilor legali sau desemnaţi ai entităţilor fără personalitate juridică existenţi în perioada în care au intervenit situaţiile de declarare a inactivităţii fiscale.
 7. În situaţia în care sunt desemnaţi noi reprezentanţi/reprezentanţi legali şi se menţine starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii menţiunilor privind desemnarea noilor reprezentanţi legali în registrul comerţului sau în evidenţele autorităţilor şi instituţiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerţului, inactivitatea fiscală se înscrie şi în cazierul fiscal al acestora.

Care este scopul lui?

Conform cu art. 2 din O.G. nr. 39/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Cazierul fiscal se utilizează în scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, precum și al eficientizării de către organele fiscale a procesului de administrare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri ale bugetului general consolidat datorate de către contribuabili, prin asigurarea accesului la informații care relevă modul de respectare a legislației fiscale, contabile, vamale și a disciplinei financiare de către contribuabili.

Atenție, acesta poate fi folosit numai in scopul înscris eliberării! Adică, dacă ai motivat cazierul ca fiind pentru înregistrare rată mașină, nu poti să folosești și la înființare societate.

Ce valabilitate are cazierul fiscal?

Conform cu art. 9, alin. 7 din O.G. nr. 39/2015, cu modificările și completările ulterioare, valabilitatea cazierului fiscal de 30 de zile de la data emiterii și numai în scopul eliberat.

Cum poți obține cazierul fiscal?

Cazierul fiscal poate fi obținut online, de pe platforma SPV (Spațiul Privat Virtual), din secțiunea „Solicitări/Eliberări documente/Certificat de cazier fiscal”, prin selectarea CNP-ului/CIF-ului pentru care se dorește cazierul și motivându-se solicitarea. Cazierul fiscal fiind generat de platformă și poate fi găsit, după solicitare, la secțiunea „Mesaje”. Atenție, în funcție de motivul solicitării, generarea poate fi imediată sau poate dura câteva zile.

Către platforma SPV

Unde ai nevoie de cazierul?

LEGISLAȚIE: OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, cu modificările ulterioare:

Art. 8 – Prezentarea cazierului fiscal

 1. Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii:
  1. la înfiinţarea societăţilor, a societăţilor cooperative, a cooperativelor agricole şi a entităţilor fără personalitate juridică, de către asociaţi, acţionari, membri şi reprezentanţii legali sau desemnaţi;
  2. la solicitarea înscrierii asociaţiilor şi fundaţiilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora, după caz, de către aceştia;
  3. la autorizarea exercitării unei activităţi independente de către solicitanţi;
  4. la cesiunea ori înstrăinarea sub orice formă a părţilor sociale sau a acţiunilor, de către noii asociaţi, acţionari sau membri;
  5. la numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi la cooptarea de noi asociaţi, acţionari sau membri cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanţi legali, asociaţi, acţionari sau membri;
  6. la numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi în cazul cooptării unor noi membri în asociaţii şi fundaţii, atunci când aceştia dobândesc şi calitatea de reprezentanţi legali ai persoanei juridice deja înregistrate, de către aceştia;
  7. în alte cazuri prevăzute de lege.
 2. Obligaţia prevăzută la alin. (1) este îndeplinită în situaţiile prevăzute la lit. a) şi c) – e) pentru persoanele care se înscriu în registrul comerţului prin transmiterea, în format electronic, a informaţiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la solicitarea acestuia, în termen de maximum 2 ore. Solicitarea cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informaţii: numele şi prenumele/denumirea şi codul numeric personal/codul de identificare fiscală.
 3. Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal şi de transmitere, în format electronic, a informaţiilor din cazierul fiscal al contribuabililor, a cărui prezentare este obligatorie pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care se înscriu în registrul comerţului, se stabileşte prin protocol încheiat între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
 4. Persoanele fizice şi juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal în România şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) nu au obligaţia să prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficientă declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România.
 5. Se interzice autorizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal există înscrise informaţii privind faptele şi situaţiile prevăzute la art. 4.

Cine poate obține cazierul fiscal?

Potrivit legislației în vigoare, cazierul fiscal poate fi solicitate de următorii:

 • persoana fizică cu cetățenia română, care are sau nu domiciliul în țară – poate solicita documentul personal sau prin reprezentant, dar este necesară o procură specială sau o împuternicire avocațială;
 • persoane fizice cu cetățenie străină care stau în România, adică cu rezidență fiscală– pot solicita actul personal sau prin reprezentant;
 • persoane juridice din România și din afara țării, care dețin rezidență fiscală în România – pot solicita documentul printr-un reprezentant legal sau prin împuternicit;
 • asociațiile fără personalitate juridică din România sau din afară, care dețin rezidență fiscală în România – pot solicita cazierul fiscal printr-un asociat desemnat de ceilalți asociați sau printr-un reprezentant legal.

Atenție! Persoanele fizice, juridice si cele fără organizare juridicăr care nu au rezidență fiscală în România și li se solicită cazier fiscal

 • pentru angajarea/aviz de munca etc – persoane fizice – veți avea nevoie de cazierul din țara de domiciliu și se va traduce în limba română;
 • pentru inființare societății – se va da o Declarație de cazier fiscal, la notar sausub semnatură privată (adică, îl redactezi tu și îl semnezi în fața autorităților ONRC)- pentru model de Declarație de cazier vezi articolul Dacă ești cetățean străin, ai nevoie de cazier fiscal la Registru Comerțului?
 • pentru deschidere punct de lucru – documentele din tara de origine în original și traducere, dar în funcție de situație, se va cere cazierul poate fi sub semnatură privată sau cel original, din țata de origine și tradus în română.

Pentru ONRC nu mai este nevoie de depunerea fizică a acestuia, acesta emitându-se automat între instituții (ANAF-ul de care aparțineți și ONRC).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.