ITM |Inspecția Muncii a declanșat campania națională de verificare a stațiilor de distribuție a
carburanților auto din toată țara

Comunicat de presă


Inspecția Muncii a declanșat campania națională de verificare a stațiilor de distribuție a
carburanților auto din toată țara


Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, va desfășura Campania națională
de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea
securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum şi verificarea modului de
respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și
executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară
activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN-4730
Campania națională este coordonată de inspectorul general de stat, Dantes Nicolae BRATU,
se va desfășura în perioada 10 – 16 martie 2022, în toate județele și vizează toate tipurile de
întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează
activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cod CAEN 4730.
Inspecția Muncii consideră oportună declanşarea unor acţiuni de control la angajatorii care îşi
desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN-4730 în vederea
identificării cazurilor de încălcare a prevederilor legale care reglementează relațiile de
muncă cu privire la:
– angajarea personalului (contracte individuale de muncă cu normă întreagă, contracte
individuale de muncă cu timp parțial etc.);
– transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul
general de evidență a salariaților;
– durata timpului de muncă şi munca suplimentară;
– întocmirea evidenţei orelor de muncă prestate de salariați;
– repausuri periodice( repausul săptămânal,sărbători legale);
– munca de noapte;
– acordarea drepturilor salariale;
– regulamentul intern/contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.
De asemenea, se va urmări şi modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia
controalelor anterioare, acolo unde este cazul.
În domeniul SSM, efectuarea controalelor va fi centrată pe utilizarea unui check-list care
conține verificarea tuturor cerințelor legislative în domeniu, dintre care amintim:
– deţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în
muncă pentru toate activităţile desfăşurate;
– evaluarea riscurilor specifice, luând în considerare riscurile generate de atmosferele
explozive;
– întocmirea planului de prevenire şi protecţie, în baza evaluării riscurilor, inclusiv
stabilirea priorităţii măsurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific;

INSPECŢIA MUNCII

 • evidenţierea zonelor cu risc ridicat şi specific, stabilite în urma evaluării riscurilor de
  accidentare şi îmbolnăvire profesională;
 • existența instrucţiunilor scrise emise de angajator, privind folosirea surselor de foc
  deschis și fumatul la locurile de muncă;
 • asigurarea, de către angajator, a instruirii adecvate în domeniul SSM, cu precădere a
  instruirii cu privire la protecţia împotriva exploziilor;
 • asigurarea echipamentul individual de protecţie (din materiale care nu produc
  descărcări electrostatice, ce pot aprinde atmosferele explozive);
 • asigurarea semnalizării de securitate şi sănătate la locul de muncă, inclusiv pentru
  locurile unde pot aparea atmosfere explozive;
 • respectarea interdicției de depozitare de materiale combustibile sau incombustibile
  pe o distanță de 3 m în jurul depozitelor de recipiente butelii.
 • ”Rezultatele vizitelor de inspecţie efectuate de către inspectorii de muncă din
  inspectoratele teritoriale de muncă din toată țara, în anii anteriori, precum și evenimentele
  care au avut loc în ultima perioadă, au evidenţiat faptul că, în activităţile mai sus amintite,
  au fost constatate deficiențe referitoare la sănătatea şi securitatea lucrătorilor aflaţi în
  potenţial pericol în locurile de muncă unde se pot forma atmosfere explozive. În domeniul
  securității și sănătății în muncă, principalele riscuri pentru staţiile de distribuţie a
  carburanţilor auto sunt legate de activitățile de comercializare a diferitelor sortimente de
  benzină, motorină şi gaz petrolier lichefiat (GPL) auto, precum şi recipientelor-butelii cu gaz
  petrolier lichefiat (aragaz), pentru utilizare casnică. Toţi carburanţii sus amintiţi sunt
  produse petroliere obţinute din prelucrarea ţiţeiului, extrem de inflamabile şi care
  formează cu aerul amestecuri explozive. În contact cu surse potenţiale de aprindere, aceste
  amestecuri explozive pot genera explozii cu consecinţe grave, atât pentru lucrători, cât şi
  pentru clienţii prezenţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor. Se urmărește creşterea
  gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea
  respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societățile
  comerciale din domeniul menţionat și eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul
  securităţii şi sănătăţii în muncă în activitățile specifice ale societăților comerciale din
  domeniul de activitate vizat de acţiune.” – Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat

Sursa ITM Serviciu Comunicare

Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, Bucureşti
Tel.: +4 021 302 70 31; Fax: +4 021 252 00 97
E-mail: comunicare@inspectiamuncii.ro
www.inspectiamuncii.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.