Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea întreprinderilor familiale

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operaţiuni prealabile – detalii

 1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completată cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor – formular.*

 

*Firma unui profesionist, întreprindere familială, se compune din numele familiei sau a  reprezentantului acesteia, la care se adaugă sintagma „Întreprindere familială”. 

Înregistrare

 1. Cererea de înregistrare – formular;
 2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular;
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere a reprezentantului care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora (model 1) sau care să ateste  îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 2);
 4. Cartea de identitate sau paşaportul fiecărui membru (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
 5. Declarație pe propia răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată (formă olografă, original) – detalii
 6. Înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru – orice act juridic care conferă dreptul de folosință și/sau atestă afectațiunea specială a spațiului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
 7. Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale (original) – detalii;
 8. Acordul de constituire încheiat de membrii familiei (original) – detaliimodel;
 9. Procura specială pentru reprezentantul întreprinderii familiale desemnat prin acordul de constituire (înscris sub semnătură privată);
 10. Dacă este cazul:
  • avizul asociaţiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de  Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip – original); dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nicio activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, titularul întreprinderii individuale sau membrul întreprinderii familiale care are dreptul de folosință asupra imobilului depune o declarație pe propria răspundere (detalii), sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfășoară activitate economică, în acest caz nefiind necesare formalitățile prevăzute de art. 40 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare.
  • documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere);
  • documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf)
   şi/sau
  • fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experiența profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale – detalii.

Notă:

 • Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către întreprinzătorii persoane fizice reprezentanţi ai întreprinderilor familiale;
 • În cazul întreprinderilor familiale nerezidente, se depun copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public. Dacă doreşte înregistrarea  o întreprindere familială, care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, se va depune documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf).
 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte doveditoare.
 • Redactarea actelor, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, efectuarea formalităţilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a întreprinzătorilor persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal pot fi efectuate prin birourile de asistenţă şi reprezentare care funcţionează în cadrul primăriilor.
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Documentele se depun la ORC în raza căruia întreprinderile familiale îşi stabilesc sediul profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor.
 • Obţinerea certificatului de cazier fiscal pentru membrii unei întreprinderi familiale se efectuează de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal.