Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunii privind transmiterea părţilor de interes şi a părţilor sociale la SNC, SCS, SRL, GIE şi GEIE constituite în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Etapa I – numai pentru transmiterea către persoane din afara societăţii la SRL, cu excepţia cazului în care dobândirea de părţi sociale are loc prin succesiune sau act de adjudecare

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte, original – formular;
 2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/ decizia asociatului unic), în original – detalii;
 3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 4. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

 

Etapa a – II – a – detalii

 1. Cererea de înregistrare – formular;
 2. Dovada publicării hotărârii adunării generale a asociaţilor/ deciziei asociatului unic. Confirmarea publicării se efectuează de ORCT;
 3. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/ decizia asociatului unic); pentru SNC, SCS, GIE, GEIE, actul modificator se întocmeşte în formă autentică (original) – detalii; *
 4. Actul constitutiv actualizat, în original – detalii*
 5. Contractul de cesiune, în original; dacă actul modificator conţine toate clauzele referitoare la drepturile şi obligaţiile cedenţilor şi cesionarilor şi a fost semnat şi de aceştia, contractul de cesiune nu se mai prezintă;
 6. Copii certificate de pe actele de identitate ale persoanelor fizice şi, după caz, de pe certificatele de înregistrare ale persoanelor juridice care dobândesc calitatea de asociaţi – detalii;
 7. În cazul dobândirii de părţi sociale prin succesiune, se vor depune, după caz: certificatul de deces şi certificatul de moştenitor sau hotărârea judecătorească irevocabilă care atestă această calitate (copii), în cazul în care s-a prevăzut clauza continuării societăţii cu moştenitorii, declaraţia asociaţilor din care să rezulte că sunt de acord cu continuarea societăţii (original), actul de numire al curatorului (copie), emis de autoritatea tutelară, în situaţia în care moştenitorii sunt minori;
 8. Declaraţiile date pe proprie răspundere de către asociatul unic/noii asociaţi care prin cesiune sau moştenire au dobândit părţi sociale/noii administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) – detalii;
 9. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public pentru asociaţii care intră în societate, în cazul în care transmiterea părţilor de interes sau a părţilor sociale se efectuează către persoane din afara societăţii – detalii;
 10. Certificatul, original sau copie – detalii, de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existenţa acesteia;
 11. Dacă este cazul:
  • actul de adjudecare;
  • hotărârea de respingere a opoziţiei;
  • actul de transmitere în forma cerută de lege pentru contractul de donaţie, în cazul transmiterii prin donaţie a părţilor sociale/părţilor de interes;
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 12. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

*Actele prevăzute la pct. 4 şi 5 nu se solicită/prezintă în cazul în care dobândirea părţilor sociale are loc prin succesiune la societăţile cu asociat unic, caz în care actul transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României este rezoluţia directorului/persoanei desemnate.

 

Notă:

 • Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor, cu excepţia acţiunilor aparţinând comanditaţilor din SCA, nu se înregistrează în registrul comerţului; dacă totuşi se solicită înscrierea unor astfel de menţiuni, acestea se fac în baza extrasului din registrul acţionarilor, certificat de administratorul societăţii, care va certifica efectuarea transmiterii în acest registru. Înregistrarea se va solicita prin completarea formularului-tip “Cerere de depunere şi menţionare acte” la care se adaugă dovada privind plata taxelor legale.
 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.