Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind radierea ulterior constatării dizolvării a SRL cu asociat unic (art. 227 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operaţiuni prealabile

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original) – formular pentru depunerea situaţiei financiare de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociatul unic – (copie), bifată la pct. 5.12;
 2. Hotărârea instanţei de constatare a dizolvării de drept (copie).

Înregistrare

 1. Cererea de radiere (original) – formular;
 2. Hotărârea irevocabilă a instanţei de constatare a dizolvării de drept (original);
 3. Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociatul unic, certificată de persoanele autorizate, potrivit legii, şi dovada publicării acesteia pe pagina de internet a ONRC cu minimum 15 zile înainte de depunerea cererii. Confirmarea publicării se efectuează de ORCT;
 4. Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator de autorizare (originale);
 5. Dacă este cazul:
  • avizele prevăzute în legile speciale (copie – detalii);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

 

Notă

 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot cere administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.