Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind prelungirea duratei de funcţionare a societăţilor

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Etapa I

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original) – formular;
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic (original) – detalii;
 3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 4. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

Etapa a -II- a

 1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
 2. Extrasul din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a în care a fost publicată hotărârea de prelungire a duratei de funcţionare a persoanei juridice;
 3. Actul modificator al actului constitutiv privind prelungirea duratei de funcţionare a societăţii (original) – detalii;
 4. Actul constitutiv actualizat, în original – detalii;
 5. Dacă este cazul:
  • alte avize prealabile prevăzute de legile speciale (copie) – detalii;
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 6. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

Notă:

 • Prelungirea duratei de funcţionare a societăţii trebuie realizată înainte de expirarea duratei prevăzute de actul constitutiv.
 • Cererea de înregistrare se depune numai după trecerea a 30 zile de la data publicării hotărârii AGA/deciziei asociatului unic în Monitorul Oficial.
 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă. 

*

*               *

 

 1. Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va cuprinde: antetul firmei, nr. şi data, semnăturile persoanelor abilitate; în cazul în care actul modificator este un act adiţional în formă autentică, nu se va mai depune şi hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat.
 2. Actul modificator  poate fi autentificat de notarul public, poate fi atestat de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată, poate conţine darea de dată certă a notarului public sau a serviciului de asistenţă din cadrul ORC, poate  fi încheiat sub semnătură privată; forma autentică a actului modificator este obligatorie în cazul SNC sau SCS.
 3. Înregistrarea menţiunii privind prelungirea duratei de funcţionare se face într-o singură etapă, dacă termenul de opozabilitate de 30 zile de la data publicării hotărârii AGA sau a actului adiţional modificator în Monitorul Oficial s-a îndeplinit înlăuntrul termenului fixat pentru durata societăţii;
 4. În cazul în care, în actele constitutive sau modificatoare s-a prevăzut clauza potrivit căreia, durata societăţii prevăzută pentru o perioadă determinată se prelungeşte de drept cu aceeaşi perioadă, cererea de înregistrare va fi însoţită de confirmarea scrisă a asociaţilor privind prelungirea de drept a duratei, dovada că publicitatea prin Monitorul Oficial s-a realizat anterior datei expirării duratei, precum şi de dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;
 5. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc.
 6. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.