Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind modificarea denumirii unui profesionist

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operaţiuni prealabile – detalii;

 1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) – formular, completată cu 3 denumiri  – detalii, în ordinea preferinţelor.

Înregistrare

 1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
 2. Dacă este cazul, declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
  • persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 3 – pct. 6, Nota de subsol – original);
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 3 – original);
 3. Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei (original);
 4. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (copie)  – detalii;
 5. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor acţionarilor/decizia asociatului unic, original)  – detalii;
 6. Certificatul de înregistrare (original)  – detalii;
 7. Actul constitutiv actualizat (original);
 8. Dacă este cazul:
  • Avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
  • Împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 9. Dovezile privind plata tarifului legal  – detalii:

Notă:

 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Documentele se depun la ORC în raza căruia firma îşi stabileşte sediul social, la ghişeu sau prin corespondenţă. 

*

*               *

 1. Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

 

Atenție! Profesioniștii care au în denumire sintagma ”societate comercială”, sunt obligați să efectueze, în termen de doi ani, demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul „societate”, începând cu data de 15 februarie 2013, în conformitate cu dispozițiile art. 79 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă … află mai multe